Kainos

Siekiant planuoti Jūsų ir mūsų laiką, atvykstant  į kartodromą labai prašome registruotis telefonu +370 612 60303 iš anksto.

Dėkojame!

 
Darbo laikas
Kasdien 11:00 - 20:00

 

Važiavimų kainos:

1. Pramoginis kartingas. Važiavimas - 6 įveikti trasos ratai.  
  Važiavimas 12,00 €
     
2. Rankinio valdymo kartingas (žmonėms su judėjimo negalia)  
  Važiavimas - 6 įveikti trasos ratai 8,00 €
     
3. Dvivietis kartingas  
  3 įveikti trasos ratai vienam žmogui kainuoja 6,00 €
  6 įveikti trasos ratai vienam žmogui kainuoja 12,00 €
     
4.  Go Pro kameros nuoma 2,00 €
     
5.  Taurių komplektas (užsakomas iš anksto) nuo 30,00 
     
6. Renginiai įmonėms  
 

Renginio valanda, kai renginys organizuojamas darbo dienomis
iki 17:00 valandos (varžybų pabaiga 17:00 val.)

450,00 €
  Renginio valanda, kai renginys organizuojamas darbo dienomis
nuo 17:00 valandos bei savaitgaliais ir švenčių dienomis
500,00 €
  50 ir daugiau žmonių renginiams, kaina sutartinė  
     
7. Pošalmis 3,00 €
     
8. Trasos nuoma renginiams  
  Viena valanda 170,00 €
     
     
  Visos kainos nurodytos su PVM  

 

 

 

 


AUKŠTADVARIO KARTODROMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Aukštadvario kartodromo (toliau – Kartodromas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus asmenims, galintiems vairuoti pramoginį kartingą, pramoginio kartingo valdymo, naudojimo, važiavimo juo taisykles, asmenų elgesį Kartodromo teritorijoje, kurioje yra vykdoma atitinkama šiose Taisyklėse nurodoma, tačiau jomis neapsiribojama veikla, bei kitus su tuo susijusius ir šiose Taisyklėse bei kituose, jas papildančiuose dokumentuose (Kartodromo lankytojo kortelė), įtvirtintus aspektus.

 

1.2. Atsižvelgiant į Taisyklių 1.1. punktą, apibrėžiantį Taisyklių reguliavimo ribas, pramoginiais kartingais Kartodrome leidžiama važiuoti tik tiems asmenims (būtinos sąlygos), kurie:

 • susipažino su šiomis Taisyklėmis, tai patvirtino savo parašu;
 • ir užpildė bei pasirašė Kartodromo lankytojo kortelę;
 • ir visiškai atitinka Taisyklėse įtvirtintiems reikalavimams vairuoti pramoginį kartingą;
 • ir besąlygiškai įsipareigoja bei laikosi Taisyklėse keliamų reikalavimų ir įtvirtintų draudimų.

 

2. Esminiai reikalavimai asmeniui vairuoti pramoginį kartingą

 

2.1. Kartodrome važiuoti pramoginiais kartingais leidžiama asmenims, kurie yra aukštesni nei 150 cm ūgio;

 

2.1.1. Jei asmuo, kuris atitinka Taisyklių 2.1 punkte nurodytą ūgio reikalavimą yra nepilnametis, jis važiuoti pramoginiu kartingu gali tik su jį lydinčių suaugusiųjų asmenų (tėvų, globėjų, kitų pilnamečių asmenų) palyda ir priežiūra. Tokiu, už visus šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų besąlygišką laikymąsi ir atitikimą jiems yra atsakingas nepilnametį asmenį atlydėjęs pilnametis asmuo, kuris atitinkamai už nepilnametį pasirašo reikiamus pasirašyti dokumentus (Kartodromo Taisyklės; Kartodromo lankytojo kortelė).

 

2.2. Kartodrome draudžiama:

2.2.1. Asmeniui pramoginiu kartingu važiuoti be užsegto, Kartodromo darbuotojų asmeniui parinkto apsauginio šalmo.

 • Atsižvelgiant į tai, jog kiekvienam pramoginio kartingo vairuotojui suteikiamas apsauginis šalmas, pramoginio kartingo vairuotojas važiuodamas kartingu kartu privalo dėvėti užsegtą tinkamo dydžio šalmą (kurį kiekvienam asmeniui parenka Kartodromo darbuotojas).
 • Pramoginio kartingo vairuotojas privalo vilkėti pošalmį, jei naudosis kartodromui priklausančiu šalmu.

 

2.2.2. Asmeniui, pramoginiu kartingu važiuoti palaidais plaukais, atsegtais ar kitaip plevėsuojančiais drabužiais (atsegti marškiniai, megztiniai, rūbai su kapišonais ir pan.), aksesuarais (skarelė, šalikas ir pan.), rankinėmis.

 

2.2.3. Asmeniui, vairuojančiam pramoginį kartingą pasiimti į jį kitų daiktų, kurie gali iškristi ar kitaip trukdyti vairuoti kartingą.

 

2.2.4. Asmeniui pramoginį kartingą vairuoti neblaiviam (girtam), apsvaigusiam ar vartojusiam psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotikų, medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų):

 • Atsižvelgiant į Taisyklių 2.2.4 punkte įtvirtintą draudimą, Kartodromo darbuotojai, esant įtarimui, jog asmuo galimai yra apsvaigęs nuo bet kokių medžiagų, galinčių daryti neigiamą poveikį pramoginio kartingo vairavimui, įskaitant, tačiau neapsiribojant apsvaigimą nuo alkoholio (girtumas), turi besąlygišką teisę asmeniui neleisti vairuoti pramoginio kartingo;

 

2.2.5. Atsižvelgiant į tai, jog pramoginį kartingą vairuoti reikalauja fizinės ištvermės, susikaupimo ir fizinių jėgų, asmeniui Kartodromo darbuotojų, gali būti uždrausta, pramoginį kartingą vairuoti jam esant pavargusiam, ar turinčiam fizinių trūkumų ir (ar) kitų sveikatos sutrikimų, jei šie fiziniai trūkumai ar sveikatos sutrikimai gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti pramoginį kartingą ar gali kelti grėsmę (pavojų) kitų Kartodromo teritorijoje esančių asmenų saugumui ir (ar) Kartodromo inventoriaus saugumui.

 

2.2.6. Jeigu asmuo neatitinka šioje Taisyklių dalyje įtvirtintų reikalavimų, keliamų asmeniui vairuoti pramoginį kartingą ir toks asmuo jau yra sumokėjęs dalį pinigų (avansas) ar visus pinigus už važiavimą pramoginiu kartingu, ar nors ir gali atitikti reikalavimus, tačiau sąmoningai atisako tai padaryti, Kartodromo darbuotojams nusprendus tokiam asmeniui neleisti važiuoti pramoginiu kartingu, tokiam asmeniui jo sumokėta pinigų suma negražinama, kaip nesuteikiama galimybė kitu laiku važiuoti pramoginiu kartingu. Šioje dalyje nurodytos pasekmės laikomos protingomis ir sąžiningomis Kartodromo lankytojui, nes reikalavimai, keliami asmeniui yra esminės sąlygos naudotis pramoginiu kartingu Kartodrome, o jų nesilaikymas automatiškai laikytinas sąmoningu asmens nerūpestingumu (ar tyčiniu elgesiu).

 

3. Esminiai asmens elgesio reikalavimai Kartodrome (važiuojant pramoginiu kartingu Kartodromo trasoje)

 

3.1. Eismas Kartodromo trasoje vyksta priešingai laikrodžio rodyklę. Draudžiama judėti priešinga nei nustatyta kryptimi, išskyrus atvejus, jei tai būtina siekiant išvengti pavojingos situacijos.

 

3.2. Važiavimo Kartodromo trasoje trukmę nustato Kartodromo darbuotojas. Kartodromo darbuotojas reguliuoja išvažiavimą iš techninės zonos.

 

3.3. Kartodromo darbuotojui signalizuojant raudona vėliava reiškia, jog asmeniui, važiuojančiam pramoginiu kartingu važiavimo laikas Kartodromo trasoje baigėsi. Tokiu atveju vairuotojas besąlygiškai turi užbaigęs pradėtą ratą grįžti į techninę zoną.

 

3.4. Asmuo, vairuodamas pramoginį kartingą privalo pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad netrukdytų kitiems kartų vairuotojams ar Kartodromo teritorijoje esantiems asmenims ir nesudarytų avarinės situacijos.

 

3.5. Asmuo, vairuodamas pramoginį kartingą, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį ar paskui jį važiuojantį kartingą, jeigu jo vairuojamas kartingas būtų stabdomas, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas trasoje būtų saugus.

 

3.6. Pradėdamas važiuoti, atlikdamas manevrus ar posūkius, pramoginio kartingo vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems asmenims.

 

3.7. Situacijoje, kada asmuo važiuodamas Kartodromo trasoje nesuvaldo pramoginio kartingo ir atsiduria už trasos ribų bei pats (griežtai neišlipdamas iš kartingo) nesugeba sugrįžti į trasą, vairuotojas privalo likti kartinge ir sulaukti Kartodromo darbuotojo pagalbos.

 

3.8. Jei kartingas buvo sustabdytas trasoje, kartingo vairuotojas privalo, jei tai įmanoma padaryti saugiai ir nesukeliant pavojaus sau, kartingui ar kitiems kartų vairuotojams, skubiai nuvairuoti kartą į saugią vietą, t.y. į trasos pakraštį ir taip jį pastatyti, kad jis netrukdytų kitiems kartų vairuotojams ar kartodromo teritorijoje esantiems asmenims. Tais atvejais, kai karto vairuotojas to negali padaryti, jis turi likti karte ir laukti Kartodromo darbuotojo arba kol pasibaigs kitų kartingų važiavimas, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus karto vairuotojui ir (ar) kitiems kartų vairuotojams ar asmenims, esantiems kartodromo teritorijoje.

 

3.9. Situacijose, kada užgeso pramoginio kartingo variklis, asmuo, vairuojantis kartingą privalo pakelti ranką į viršų, privalo neišlipti iš kartingo (nebandyti pats užvesti variklio) ir laukti kol Kartodromo darbuotojas užves variklį, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus pramoginio kartingo vairuotojui ir (ar) kitiems kartingų vairuotojams ar asmenims, esantiems kartodromo teritorijoje.

 

3.10. Kartodromo trasoje griežtai draudžiama:

3.10.1 Sustoti startinėje trasos zonoje ir (ar) trasoje ir vėl startuoti (atlikti startavimo procedūrą), išskyrus specialius Kartodromo renginius, kai tai atlikti leidžia Kartodromo darbuotojas.

 

3.10.2. Pramoginio kartingo vairuotojui ar kitiems asmenims bandyti užvesti kartingą ar kitaip bandyti remontuoti kartingą bei atlikti bet kokius veiksmus su kartingo varikliu. Tą gali daryti tik Kartodromo darbuotojai.

 

3.10.3. Sustoti trasoje, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl techninio kartingo gedimo arba siekiant išvengti pavojingos situacijos arba tai signalizuoja padaryti Kartodromo darbuotojai.

 

3.10.4. Kartodromo trasoje išlipti iš pramoginio kartingo, išskyrus situacijas, kada tai daroma išimtinai siekiant išvengti nelaimės, ar esant pavojui paties pramoginio kartingo vairuotojui ar kitų trasoje esančių asmenų gyvybei ir sveikatai, ar Kartodromo turtui ar tai signalizuoja daryti Kartodromo darbuotojai.

 

3.10.5. Pramoginiu kartingu važiuoti už trasos ribų. Jeigu pramoginį kartingą vairuojantis asmuo nesuvaldo kartingo ir atsiduria už trasos ribų ir pats nesugeba sugrįžti į trasą, privalo likti kartinge ir sulaukti Kartodromo darbuotojo pagalbos, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus kartingo vairuotojui ir (ar) kitiems kartingų vairuotojams ar asmenims, esantiems kartodromo teritorijoje.

 

3.10.6. Sąmoningai sudaryti avarines situacijas. Vairuojant pramoginį kartingą pavojingai manevruoti, siekti trukdyti kitam trasoje esančiam asmeniui, judėti skersai trasos trajektorijai, pavojingai vingiuoti ir pan.

 

3.11. Asmeniui nesilaikant Kartodromo trasos saugumo taisyklių, tyčia sukeliant avarines situacijas, ar trukdant kitam trasoje esančiam asmeniui vairuojančiam pramoginį kartingą (judėjimas skersai trasos, staigūs manevrą, vingiai, netikėti posūkiai ir pan.) ar kitaip pažeidžiant šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus (įtvirtintus draudimus), Kartodromo darbuotojas signalizuoja raudona vėliava.

 

3.11.1. Asmuo, kuriam Kartodromo darbuotojas signalizuoja raudona vėliava besąlygiškai privalo grįžti į techninę zoną.

 

3.11.2. Asmuo grįždamas į techninę zoną visais atvejais (ne tik. punkte nustatytu) privalo pramoginio kartingo greitį sumažinti iki minimumo, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį ar paskui jį važiuojantį kartingą, o atvejais kai kartingas yra stabdomas, taip pat privalo palikti tokį tarpą iš šono, kad sugrįžimas į techninę zoną būtų saugus.

 

3.11.3. Asmeniui laikantis aukščiau nurodytos tvarkos ir sąlygų grįžus techninę zoną, Kartodromo darbuotojas nurodo , kaip pasireiškia netinkamas pramoginio kartingo vairuotojo elgesys (įspėja vairuotoją).

 

3.12. Asmuo, kuris nesilaiko aukščiau nurodytų važiavimo pramoginiu kartingu taisyklių ir (ar) nepaiso Taisyklėse įtvirtintų važiavimo pramoginiu kartingu draudimų, piktybiškai pažeidinėja Taisykles, t.y. nepaiso Kartodromo darbuotojų įspėjimų ir (ar) kelia grėsmę kitų vairuotojų saugumui ar Kartodromo inventoriui (įskaitant, tačiau neapsiribojant pramoginį kartingą), Kartodromo darbuotojų gali būti vienašališkai pašalintas iš trasos negrąžinant asmeniui jo sumokėtų už važiavimą pramoginiu kartingu pinigų.

 

3.13. Taisyklių 3.12 punkte nurodytos pasekmės, t.y. Kartodromo darbuotojų sprendimu asmens pašalinimas iš trasos ir jo sumokėtų pinigų negražinimas taip pat taikomas atvejais, kada jau po važiavimo pramoginiu kartingu pradžios (išvažiavimo į Kartodromo trasą) paaiškėja aplinkybės, įtvirtintos Taisyklių 2 punkte (2.1-2.2.5 punktai), pagal kurias asmuo neatitinka reikalavimų keliamų asmeniui vairuoti pramoginį kartingą.

 

4. Kiti asmenų elgesio reikalavimai ir susiję aspektai būnant Kartodromo teritorijoje (įskaitant trasą)

 

4.1. Kiti Kartodromo teritorijoje esantys asmenys, išskyrus pramoginiais kartingais važiuojančius asmenis ir Kartodromo darbuotojus, privalo būti už tvoros.

 

4.2. Niekas, išskyrus pramoginio kartingo vairuotoją ir Kartodromo darbuotojus, negali būti trasoje važiavimo metu. Išimtis: nelaimingo atsitikimo atveju kiti asmenys gali prieiti prie nukentėjusiojo tik po to, kai sustabdomas kitų kartingų važiavimas ir Kartodromo darbuotojui leidus.

 

4.3. Atsiradus aplinkybėms, galinčioms kelti pavojų pramoginiais kartingais važiuojantiems ar Kartodromo teritorijoje esantiems asmenims, Kartodromo darbuotojas turi teisę stabdyti važiavimą.

 

4.4. Pramoginius kartus vairuojantys ar kartodromo teritorijoje esantys asmenys turi teisę reikalauti papildomos informacijos iš Kartodromo atsakingu paskirto darbuotojo.

 

5. Pramoginio kartingo suteikimo valdyti (naudoti) Kartodrome ir jo valdymo reikalavimai (taisyklės)

 

5.1. Pramoginis kartingas parenkamas ir suteikiamas atitinkamam laikui Kartodromo trasoje (laikantis šių Taisyklių reikalavimų) valdyti kiekvienam asmeniui išimtinai Kartodromo darbuotojų.

 

5.1.1. Pramoginis kartingas atitinkamam laikui valdyti Kartodromo darbuotojų asmeniui perduodamas asmeniui suteikiant galimybę jį apžiūrėti, įvertinti atitinkamo pramoginio kartingo esamų būklę.

 

5.1.2. Pramoginio kartingo perdavimas asmeniui atitinkamam laikui Kartodromo trasoje valdyti fiksuojamas Kartodromo lankytojo kortelėje užpildant atitinkamas grafas, jose fiksuojant: patį atitinkamo kartingo perdavimo faktą; suteikiamo valdyti (perduodamo) pramoginio kartingo būklę prieš perduodant (fiksuojant esamus defektus, jeigu tokie asmens nustatomi, arba nurodant jų nebuvimą);

 

5.1.3. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas Taisyklių 5.1.1.-5.1.2. punktuose įtvirtintas taisykles, asmeniui baigus Kartodromo trasoje važiavimą atitinkamas asmens valdytas pramoginis kartingas Kartodromo darbuotojams grąžinamas (perduodamas jį naudojusio asmens), o šis perdavimas fiksuojamas Kartodromo lankytojo kortelėje atitinkamai užpildant nurodytas grafas, jose nurodant gražinamo pramoginio kartingo būklę, t.y. po važiavimo atsiradusius ir Kartodromo darbuotojų pastebėtus defektus.

 

5.1.4. Asmuo, kuris nesilaikydamas šių Taisyklių reikalavimų, atitinkamu laikotarpiu važiuodamas trasoje (laikinai valdydamas pramoginį kartingą) savo veiksmais padarė žalos, Kartodromo turtui (apsauginiai barjerai, įranga ir kt.) įskaitant jam perduotą valdyti pramoginį kartingą, privalo padarytą žalą atlyginti. Žala pramoginiam kartingui nustatoma remiantis Lankytojo kortelėje užfiksuotais Kartodromo darbuotojo pastabomis apibūdinant kartono būklę (nurodant padarytos kartingo apgadinimus ir sugadintas ir ar apgadintas sudedamąsias detales).

 

5.1.5. Asmuo, sukėlęs žalą, ją atitinkamai atlygina remiantis 5.1.4. punkto nustatyta tvarka, pagal sugandintų detalių skaičių ir kainas, kurios nurodytos kainininke, kuris laikomas sudėtine Kartodromo lankytojo kortelės dalimi, su kuria asmuo Kartodromo darbuotojų yra supažindinamas ir jį patvirtina savo parašu. Asmuo, kuris atsisako pasirašyti po Kartodromo darbuotojų nustatytais pramoginio karto apgadinimais neatleidžiamas nuo pareigos atlyginti jo padarytą žalą.

 

5.1.6. Atvejais, kada asmeniui laikantis šių Taisyklių važiavimas yra nutraukiamas iki numatyto laiko pabaigos jam negrąžinant jo sumokėtų pinigų už važiavimą pramoginiu kartingu, neatleidžia asmens, visiškai atlyginti jo padarytą žalą, kuri atlyginama ir suprantama šių Taisyklių nustatyta tvarką ir sąlygomis.

 

5.1.7. Pramoginio kartingo valdymo taisyklės:

 • Kartingas yra valdomas vairu ir dviem pedalais (akseleratorius ir stabdis).
 • Akseleratoriaus pedalas yra dešinėje pusėje.
 • Stabdžių pedalas yra kairėje pusėje.
 • Kartingas turi būti vairuojamas abejomis rankomis
 • Pradedant važiuoti reikia nuspausti akseleratoriaus pedalą. Stabdžio pedalas turi būti atleistas.
 • Norint sustoti, reikia spausti stabdžių pedalą.
 • Griežtai draudžiama (negalima) spausti abiejų, t.y. stabdžio ir greičio pedalų vienu metu.

 

6. Asmenų atsakomybė, už Kartodromo Taisyklių nesilaikymą

 

6.1. Už VšĮ „Rotena“ ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ir (ar) pažeidimo, yra atsakingas šias Taisykles pažeidęs ir (ar) jų nesilaikęs asmuo, kuris įsipareigoja visiškai atlyginti asmenų patirtą (sukeltą) žalą.

 

6.2. VšĮ „Rotena“ neatsako už pramoginių kartingų vairuotojų ar kitų asmenų patirtą žalą, jei žala atsirado ne dėl VšĮ „Rotena“ kaltės.

 

6.3. Žala šių Taisyklių prasme suprantama, kaip bet koks paties vairuotojo, kito Kartodromo trasoje važiuojančio asmens, Kartodromo teritorijoje esančio bet kurio asmens patirti finansiniai nuostoliai (turto sužalojimas ar netekimas), taip pat bet kurio iš įvardintų asmenų ar bet kurio trečiojo asmens patirta neturtinė žala, kaip ir žala asmens sveikatai ar gyvybei, ar žala padaryta trečiojo asmens turtui, dėl šių Taisyklių pažeidimo ar jų nesilaikymo.

 

Susipažindami su šiomis taisyklėmis, Jūs aiškiai suvokiate pramoginio kartingo vairavimo pavojingumą, visos šiose Taisyklėse įtvirtintos sąlygos ir numatyti reikalavimai yra aiškūs, perskaityti ir suprasti, todėl įvykus nelaimei ar atsiradus žalai sau, ir ar tretiesiems asmenims, Jūs visiškai atleidžiate VšĮ „Rotena“ nuo bet kokios atsakomybės (pareigos atlyginti patirtą ar sukeltą turtinę ar neturtinę žalą).

 

© 2021 Rotena, VšĮ. Visos teisės saugomos.     Sukūrė: artogama.lt